Návod na vyplnenie formulára P85(S)

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:2. September 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Pred vyplňaním formulára vám odporúčam prečítať článok o formulári P85(S), používanom ako žiadosť o predčasné vrátenie daní z Anglicka.

Časté tvary odpovedí vo formulári:
Zaškrtávanie:Áno / Nie = Yes / No
Dátum v tvare:12 / Apr / 2008
Adresa v tvare:
Address12 Sample Street
Leyton
London
PostcodeE10 5LG

Formulár vyplňujte s veľkými písmenami, paličkovým písmom.

Začiatok na prvej strane

Tax reference – napíšte tax reference číslo, nájdete ho na formulári P45, P60 a vašej výplatnej páske (prípadne ho požiadajte od zamestnávateľa)
National Insurance number – vaše číslo poistenia (NINO), nájdete ho na výplatnej páske alebo na kartičke poistenia (ak NINO nemáte, nechajte pole prázdne)

Part 1 Residence and other details

1) On what date did you leave, or are you intending to leave the UK?
Kedy ste odišli, alebo plánujete odísť z Veľkej Británie?
Napíšte dátum

2) How long have you lived in the UK before the date given at question 1?
Ako dlho ste žili vo Veľkej Británii pred dátumom uvedeným v otázke 1?
Zadajte napríklad 10 months - 10 mesiacov alebo 2 years - 2 roky

3) Which country are you going to?
Do ktorej krajiny idete?
Slovakia - Slovensko, Czech Republic - Česká republika

4) If known, what is your full address in that country?
Ak to teraz viete, aká bude vaša celá adresa v danej krajine?
Zadajte adresu

5a) Do you intend to live outside the UK permanently?
Plánujete žiť mimo Veľkej Británie nastálo?
Zaškrtnite

5b) If you answer "No" to question 5a, do you intend to live outside the UK for a full tax year (starting on the 6 April) after your departure?
Ak ste na otázku 5a odpovedali Nie, plánujete žiť mimo Veľkej Británie počas celého daňového roka (so začiatkom 6. Apríla) po vašom odchode?
Zaškrtnite

6a) Do you intend to visit the UK after your departure?
Plánujete navštíviť Veľkú Britániu po vašom odchode?
Zaškrtnite

6b) If you answer "Yes" to question 6a, will your visits average at least 91 days a year over the next three years?
Ak ste odpovedali na otázku 6a Áno, budú vaše návštevy priemerne dlhšie ako 91 dní v roku počas nasledujúcich troch rokov?
Zaškrtnite

7a) Following your depature from the UK, will either you, your spouse or your civil partner have any accommodation in the UK?
Po vašom odchode z Veľkej Británie, budete mať vy, váš manžel/manželka alebo váš civilný partner nejaké ubytovanie vo Veľkej Británii?
Zaškrtnite

7b) If you answer "Yes" to question 7a what is the address?
Ak ste na otázku 7a odpovedali Áno, aká je to adresa?
Zadajte adresu

7c) Will you have any income arising in the UK (for example, interest, pensions, rents, premiums or other income from property)?
Budete mať akýkoľvek príjem z Veľkej Británie (napríklad: úroky, dôchodok, nájmy, prémie alebo iné príjmy z nehnuteľnosti)?
Zaškrtnite

7d) If you answer "Yes" to question 7c, please state the type(s) of income.
Ak ste odpovedali na otázku 7c Áno, uveďte prosím typ/typy príjmov.

Part 2 Repayment claim

1 You may be entitled to a repayment of tax. How would you want any repayment to be made?
Môžete byť oprávnený na vrátenie preplatku dane. Akým spôsobom chcete preplatok vrátiť?
Zaškrtnite len jednu z možností

 • Directly to you.
  Priamo vám.
  Zaškrtnite ak chcete poslať preplatok šekom, ktorý príde poštou na adresu vo Veľkej Británii alebo na adresu v hociktorej krajine (Slovensko, Česká Republika), ktorú uvediete.
 • To an agent or other person.
  Agentovi alebo inej osobe.
 • To a bank or building society.
  Na bankový účet.
  Zaškrtnite, ak chcete poslať preplatok na bankový účet vo Veľkej Británii

2 Fill in this section if the repayment is to be sent directly to you.
Vyplňte túto časť, ak má byť preplatok zaslaný priamo vám.
Ak ste v predchádzajúcej otázke zaškrtli možnosť Directly to you, napíšte sem vašu poštovú adresu.

3 Fill in this section if the repayment is to be sent to a bank, building society or other nominee.
Vyplňte túto časť ak má byť preplatok zaslaný na bankový účet alebo inej osobe.
Ak ste v vybrali možnosť poslať peniaze na bankový účet vo Veľkej Británii, vyplňte tieto polia:

Name of bank, building society or other nominee - Názov banky
Branch Sort Code - Číslo pobočky banky
Account Number - Číslo účtu
Address of bank, building society or other no - Adresa banky

I authorise repayment to be made to the bank, building society or nominee identified above.
Dávam súhlas, aby bol preplatok vrátený na bankový účet alebo menovanej osobe označenej vyššie.

Signature - Podpis
Date - Dátum - Zadajte aktuálny dátum

Part 3 Declaration

I claim any repayment of tax I may be entitled to for the year ending 5 April (If you have been given a P45, attach parts 2 and 3 to this form.)
Žiadam o vrátenie preplatku dane, ak naň mám nárok, za rok končiaci 5. Aprílom (Ak ste dostali formulár P45, priložte časti Part 2 a Part 3.)

I declare that the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.
Prehlasujem, že tu uvedené informácie sú správne a kompletné vzhľadom na moje najlepšie znalosti a presvedčenie.

Signature - Podpis
Date - Dátum - Zadajte aktuálny dátum
Please print your full name - Napíšte svoje celé menoČlánky v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk