Návod na vyplnenie registrácie Worker Registration Scheme /WRS/

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:3. September 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Pred vyplňaním formulára vám odporúčam prečítať článok o Worker Registration Scheme.

Section A: Contact details of person paying for the application
Kontaktné údaje osoby, ktorá zaplatí za žiadosť

1) Title
Titul
Mr (Pán); Mrs (Pani); Miss (Slečna); Ms (Pani/Slečna); Other (Iné)

2) Contact name
Kontaktné meno

3) House number and street
Číslo domu a ulica

4) Town
Mesto

5) Country
Krajina

6) Post code
Poštový kód

7) Your reference

Please complete lines 8-12 if details for a refund are different to the contact name and address above
Prosím vyplňte riadky 8-12, ak údaje o vrátení peňazí (v prípade neuznanej žiadosti) sú iné ako kontaktné meno a adresa spomenutá vyššie.

8) Payee / Company name
Príjemca / názov spoločnosti

9) House number and street
Číslo domu a ulica

10) Town
Mesto

11) Country
Krajina

12) Post code
Poštový kód

Section B: Details of the applicant
Údaje o žiadateľovi

13) Is this application to be paid for?
Vzťahuje sa na túto žiadosť úhrada poplatku?
Yes (Áno) / No (Nie)

14) Please tick wheather you have included a passport or National Identity card
Prosím, zaškrtnite, či priložíte pas alebo občiansky preukaz
Passport (Pas) / National Identity card (Občiansky preukaz)

15) Surname/family name
Priezvisko / rodné meno

16) First names
Prvé meno/mená

17) Date of birth
Dátum narodenia
V tvare deň - mesiac - rok (DD MM RRRR)

18) Name of UK employer
Názov zamestnávateľa vo Veľkej Británii

19) Nationality
Národnosť

Section C: Payment details - please complete where apppropriate
Platobné údaje - vyplňte len polia, ktoré popisujú spôsob, ktorým zaplatíte za žiadosť

20) Method of payment
Spôsob platby
UK Postal order (britská poštová poukážka) / UK Cheque (britský šek)
Please make payable to: Home Office
Uveďte prosím, splatné pre: Home Office

Account No (Číslo bankového účtu) / Short code (krátky kód) / Chaque No. (číslo šeku)

Or please debit my
Alebo prosím, vezmite z platobnej karty
Visa / MasterCard / Delta / Maestro (UK)

21) Amount paid
Zaplatená suma

22) Name on card
Meno na karte

23) Card number
Číslo karty

24) Card details
Údaje na karte
Valid from (platná od) / Expiry date (platná do)/ Issue No. (číslo vydania) / CVV No.

Application for a registration certificate under the Worker Registration Scheme (WRS)
Žiadosť pre registračný certifikát Worker Registration Scheme (WRS)

This form is valid only for applications made from 01 April 2008 until 30 April 2009
Tento formulár je platný len pre žiadosti podané od 1. apríla 2008 do 30. Apríla 2009

To be completed by the applicant
Na vyplnenie žiadateľom

Please complete by typing or printing in ENGLISH in BLOCK letters and in black ink
Prosím vyplňte na počítači alebo ručne v Angličtine a tlačenými písmenami s čiernym perom/farbou

Section 1: Type of application
Typ žiadosti

1) Have you already been issued with a registration card under the Worker Registration Scheme?
Bola vám už vydaná Worker Registration Scheme registračná karta?
Yes (Áno) / No (Nie)

Section 2: Personal details of applicant
Osobné údaje žiadateľa

3) Title
Titul
Mr (Pán); Mrs (Pani); Miss (Slečna); Ms (Pani/Slečna); Other (Iné)

4) Surname / family name
Priezvisko / rodné meno

5) Surname / family name at birth (if different)
Priezvisko / rodné meno pri narodení (ak je iné)

6) First names
Prvé meno/mená

7) Gender
Pohlavie
Male (Muž) / Female (Žena)

8) Date of birth
Dátum narodenia
day (deň) / month (mesiac) / year (rok)

9) Nationality
Národnosť

10) Passport number, or National Identity card number
Číslo pasu, alebo číslo Občianskeho preukazu

11) National Insurance number (if you have one)
Číslo (britského) národného poistenia (ak máte)

12) Address in the UK:
Adresa v Británii
House No./Name (číslo/názov domu); Street (ulica); Town (mesto); Country (krajina); Postcode (poštový kód)

13) Address to which you would like correspondence to be sent if different from the address given at 12
Korešpondenčná adresa, na ktorej vás máme kontaktovať, ak sa odlišuje od adresy v bode 12

14) Your daytime telephone number
Telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť počas dňa

15) How many dependants (children and/or spouse, partner or civil partner) are living with you in the UK:
Koľko rodinných príslušníkov (deti a partner) s vami žije v Británii
Aged 16 or under? (16 ročných a mladších) / Aged 17 or above? (17 ročných a starších)

16) Are you undertaking a course of study at an educational estabilishment in the UK?
Navštevujete kurz alebo štúdium ako prípravu na zamestnanie v Británii?
Yes (Áno) / No (Nie)

Section 3: Employment details
Údaje o zamestnaní

If you have more than one employer, please photocopy this page and complete Section 4 for each employer
Ak máte viac ako jedného zamestnávateľa, spravte kópie tejto strany a vyplňte Sekciu 4 pre každého zamestnávateľa

17) Name of your UK employer
Názov zamestnávateľa v Británii

18) Type of business
Typ podnikania

19) Address of UK employer:
Adresa zamestnávateľa

20) Your UK employer`s telephone number
Telefónne číslo zamestnávateľa

21) Contact name for employer
Kontaktná osoba zamestnávateľa

22) The date you started your job
Dátum začatia zamestnania

23) Your job title (the applicant as referred to at section 2)
Vaša pracovná pozícia

24) What are your contracted hours at work?
Počet dohodnutých pracovných hodín v práci?
a week (týždenne)

25) How much is your hourly rate of pay before deductions?
Aká je vaša hrubá mzda?
an hour (za hodinu)

26) Do you receive any allowances from your employer?
Dostávate od zamestnávateľa prémie alebo iné finančné ohodnotenie okrem základného platu?
Yes (Áno) / No (Nie)

27) What type of employment are you undertaking?
Aký máte typ pracovného pomeru?
Permanent (stály) / Temporary (dočastný)

28) How long are you planning to stay in the UK?
Ako dlho plánujete zotrvať v Británii?
Less than 3 months (menej ako 3 mesiace); 3 to 5 months (3 až 5 mesiacov); 6 to 11 months (6 až 11 mesiacov); 1 to 2 years (1 až 2 roky); More than 2 years (viac ako 2 roky); Do not know (neviem)

Section 4: Documentary evidence / Check list for applicants
Evidencia dokumentov / Kontrolný list žiadateľov

The documents required in support of your application are listed below. Tick the boxes next to the relevant items to show which documents and photographs (if applicable) you are sending.
Požadované dokumenty sú vypísané nižšie. Zaškrtnite relevantné položky na označenie, ktoré dokumenty alebo fotografie nám posielate.

If you already have WRS registration card and certificate, please provide:
Ak už WRS registračnú kartu a certifikát máte, poskytnite nám prosím:

A copy of a letter from your current UK employer which confirms the start date of your employment. This is not legally required if your application is a renewal, but will help us process your application.
Kópiu listu od vášho súčasného Britského zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje začiatok vášho zamestnania. Toto nie je zákonom vyžadované ak je to vaša opakovaná žiadosť, ale pomôže nám to spracovať vašu žiadosť.

If you DO NOT have a registration card and certificate, please provide:
Ak nemáte registračnú kartu a certifikát, poskytnite nám prosím:

Two recent passport-sized photographs of yourself with your name written on the back of each photograph.
Dve vaše aktuálne fotografie pasového formátu s menom napísaným na zadnej strane oboch fotografií.

Your current passport or National Identity Card. (Please note: photocopies are not acceptable)
Váš pas alebo občiansky preukaz. (Poznámka: kópie nie sú akceptované)

A copy of a letter from your current employer which confirms the start date of your employment (please note that job offers and contracts of employment are not acceptable).
Kópiu listu od vášho súčasného Britského zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje začiatok vášho zamestnania (poznámka, ponuky práce a pracovné zmluvy nie sú akceptované).

Section 5: Applicant`s declaration
Vyhlásenie žiadateľa

You must read and sign the declaration below. It must be signed by the applicant and not by a representative or other person acting on their behalf.
Musíte prečítať a podpísať nižšie uvedené prehlásenie. Podpísať sa musí sám žiadateľ, nie zástupca žiadateľa.

I hereby apply to register with the Worker Registration Scheme.
Týmto žiadam o registráciu v Worker Registration Scheme.

I understand that the information in this application will be treated in confidence by the Border & Immigration Agency, but may be disclosed to other goverment departments, agencies, local authorities and other bodies to enable them to carry out their functions.
Rozumiem, že s informáciami v tejto žiadosti bude manipulovať Border & Immigration Agency, ale môžu byť odhalené iným vládnym oddeleniam, agentúram, samosprávam a iným subjektom, aby im to umožnilo vykonať ich funkcie.

I understand that data relating to this application may be shared with the employer named on this application form in respect of this application only.
Rozumiem, že údaje súvisiace s touto žiadosťou môžu byť zdieľané so zamestnávateľom menovaným v tejto žiadosti s ohľadom len na túto žiadosť.

The information I have given on this form is complete and true to the best of my knowledge.
Údaje, ktoré som uviedol v tomto formulári sú kompletné a pravdivé podľa mojej najlepšej znalosti.

I declare that the photographs submited with this form are a true likeness of myself.
Prehlasujem, Že fotografie predložene s týmto formulárom sú skutočná podobizeň mojej osoby.

Your signature
Podpis

Date
Dátum

Your name (CAPITALS please)
Vaše meno (Veľkým tlačeným písmom prosím)Články v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk